Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób sprzedaży oraz zasady w sklepie internetowym eTUPIKO prowadzonego przez spółkę TUPIKO SP. Z O.O. z siedzibą w Węgrowie, przy ul. Gdańskiej 80, 07-100 Węgrów wpisaną do rejestrów przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000495069 oraz numer NIP: 824-180-18-69, REGON: 147061588. 2. Dane kontaktowe sklepu: Sklep internetowy eTUPIKO TUPIKO SP. Z O.O. ul. Gdańska 80 07-100 Węgrów 3. Adres poczty elektronicznej: info@tupiko.pl 4. Numer telefonu do sklepu: (25) 792-31-98 (godziny pracy Biura Obsługi Klientów: 800-1600) 5. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

§ 2 Definicje 1. Sprzedawca – oznacza TUPIKO SP. Z O.O. z siedzibą w Węgrowie, przy ul. Gdańskiej 80, 07-100 Węgrów wpisaną do rejestrów przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000495069 oraz numer NIP: 824-180-18-69, REGON: 147061588, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego eTUPIKO 2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która na zasadach określonych w Regulaminie założyła konto w sklepie eTUPIKO i złożyła zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego. 3. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu. 5. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która założyła konto w Sklepie Internetowym 6. Rejestracja – czynność wymagana dla korzystania przez Klienta ze wszystkich stref Sklepu Internetowego 7. Konto Klienta – udostępniony przez Sprzedawcę indywidualny panel dla każdego Klienta. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów. 9. Login – adres e-mail Klienta podany podczas tworzenia Konta przez Klienta 10. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas zakładania konta w Sklepie Internetowym 11. Strona Internetowa Sklepu – strona internetowa pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy działający w domenie tupiko.pl 12. Towar – każdy produkt przedstawiony przez Sprzedawcę, które mają zostać dostarczone przez Sprzedawcę Kupującemu po zawarciu Umowy Sprzedaży. 13. Umowa Sprzedaży – umowa na odległość zawarta między Sprzedającym a Kupującym na zasadach określonych w Regulaminie 14. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych ustawowo 15. Dostawa – czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedającego zakupionego Towaru 16. Dostawca – firma kurierska , z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu oraz wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie. 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym Tupiko Sp. z o.o. podejmje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Tupiko Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzes stosowanie protokołu SSL (Secure Socket Layer) 3. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do przeglądania asortymentu sklepu oraz do składania zamówień na produkty, niezbędne jest: • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet • dostęp do poczty elektronicznej • przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 38.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 32.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 47.0. i wyższej, Safari w wersji 9.0 i wyższej • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript 4. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw dostępność autorskich i własności intelektualnej oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§ 4 Rejestracja 1. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. 2. Klient dokonując Rejestracji tworzy w ten sposób Konto Klienta, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Sklepie Internetowym. 3. Rejestracja ma charakter nieodpłatny. 4. W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: adresu e-mail oraz indywidualnego hasła. Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie Rejestracji. Z tą chwilą zostaje zawarta Umowa dotycząca prowadzenia Konta pomiędzy Klientem a Sklepem Internetowym, natomiast Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta i możliwość dokonywania zmian danych podczas Rejestracji. 5. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu, akceptując jego treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. 6. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Zgoda ta nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres e-mail Sprzedawcy.

§ 5 Zamówienia 1. Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.). 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia. 5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. 6. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §5 ust. 4 i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży. 7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta.

§ 6 Ceny produktów i dostępne metody płatności 1. Ceny towarów w Sklepie Internetowym są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT oraz wyrażone są w PLN. 2. Ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu nie zawierają kosztów dostraczenia towaru. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamóienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia. 3. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny. 4. Do każdego zamówionego Towaru dołączony jest dowód sprzedaży, który Sprzedawca przesyła wraz z zakupionym Towarem. 5. Klient może wybrać następujące metody płatności: a) Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy Dostawie. Zamówienie jest realizowane po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia b) Przelewem – po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą e-mailową numer rachunku bankowego na który należy dokonać zapłaty za zamówienie. Z chwilą zaksięgowania wpłaty zamówienie zostaje przekazane do realizacji c) Przelewem online – forma płatności za pośrednictwem systemu PayU S.A. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji z chwilą potwierdzenia dokonania płatności przez PayU S.A. 6. Brak zapłaty wskazany w pkt. 3 b za zamówiony Towar w terminie 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia powoduje anulowanie zamówienia.

§ 7 Dostawa 1. Realizacja Dostaw następuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dostawy realizowane są za pośrednictwem współpracujący z TUPIKO Sp. z o.o. firm kurierskich. 3. Czas dostawy produktów to każdorazowo czas kompletowania i pakowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Przygotowanie i wysyłka następuje wyłącznie w dni robocze. 4. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres e-mail Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę. 5. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem Kurier zostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu celem ustalenia terminu odbioru przesyłki przez Klienta. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca podejmie próbę kontaktu ustalając z Klientem ponowną wysyłkę Towaru i koszt Dostawy. 6. Szczegółowe informacje o terminach realizacji zamówienia i kosztach związanych z poszczególnymi formami płatności można znaleźć na stronie tupiko.pl w zakładce Sposoby i koszt dostawy.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne 1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych i prawnych. 2. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Kupującemu rzeczy bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, zgodnie z postanowieniami art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego. W przypadku umowy zawartej, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przez Kupującego niebędącego konsumentem wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy. 3. Reklamacje z tytułu rękojmi Klient może złożyć: a) w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@tupiko.pl b) poprzez wypełnienie Formularza reklamacji c) telefonicznie pod numerem telefonu: (25) 792-31-98 d) pisemnie na adres: TUPIKO SP. Z O.O. ul. Gdańska 80 07-100 Węgrów 4. Wskazane jest aby reklamacja zawierała następujące informacje: • imię i nazwisko • adres • adres e-mail • datę zawarcia umowy sprzedaży • przedmiot reklamacji • wskazanie żądania Klienta • okoliczności uzasadniające reklamacje 5. Występując z reklamacją Klient powinien na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar w celu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania. 6. Sprzedawca rozpatruje reklamację z tytułu rękojmi bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej złożenia przez Kupującego, powiadamiając Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji z tytułu rękojmi.

§ 9 Odstąpienie od umowy 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) o prawach Konsumenta Klientowi będącemu Konsumentem, przysługuje prawo w ciągu 14 dni do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny. 2. Bieg terminu rozpoczyna się od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub wypełnienie formularza odstąpienia od umowy. 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za nieważną. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy. 4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep Internetowy zwraca Klientom wszystkie otrzymane od nich płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep internetowy został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w sposób określony w Formularzu odstąpienia od umowy.

§ 10 Ochrona Danych Osobowych 1. Zasady Ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 11 Wykorzystanie plików cookie 1. Zasady wykorzystania plików cookie zamieszczone są w Polityce plików cookie.

§ 12 Postanowienia końcowe 1. Regulamin jest dostępny pod adresem: www.tupiko.pl. 2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu. 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez TUPIKO SP. Z O.O. w ramach sklepu tupiko.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Więcej informacji...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close