Reklamacje i zwroty

Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych i prawnych.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Kupującemu rzeczy bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, zgodnie z postanowieniami art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego. W przypadku umowy zawartej, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przez Kupującego niebędącego konsumentem wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy.
 3. Reklamacje z tytułu rękojmi Klient może złożyć:
  – w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@tupiko.pl
  – poprzez wypełnienie Formularza reklamacji
  – telefonicznie pod numerem telefonu: (25) 792-31-98
  – pisemnie na adres: TUPIKO SP. Z O.O., ul. Gdańska 80, 07-100 Węgrów
 4. Wskazane jest aby reklamacja zawierała następujące informacje:
  – imię i nazwisko
  – adres
  – adres e-mail
  – datę zawarcia umowy sprzedaży
  – przedmiot reklamacji
  – wskazanie żądania Klienta
  – okoliczności uzasadniające reklamacje
 5. Występując z reklamacją Klient powinien na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar w celu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania.
 6. Sprzedawca rozpatruje reklamację z tytułu rękojmi bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej złożenia przez Kupującego, powiadamiając Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji z tytułu rękojmi.

 

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) o prawach Konsumenta Klientowi będącemu Konsumentem, przysługuje prawo w ciągu 14 dni do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu rozpoczyna się od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub wypełnienie formularza odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za nieważną. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy.
 4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep Internetowy zwraca Klientom wszystkie otrzymane od nich płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep internetowy został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w sposób określony w Formularzu odstąpienia od umowy.

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Więcej informacji...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close